Ochranu přírody a krajiny v CHKO Brdy vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.


Chráněná krajinná oblast Brdy, vyhlášená 1. 1. 2016, se ze dvou třetin nachází na území bývalého vojenského újezdu. Celá se pak nachází na území středních a jižních Brd, tedy na ostrůvku horského charakteru uprostřed Čech. A to jsou hlavní faktory, ze kterých vychází priority péče o místní krajinu. Brdy jsou z naprosté většiny zalesněné, pouze s ostrůvky bezlesí a zemědělskou krajinou jen na okrajích. Jsou živinami chudé, chladné a vlhké. Celé území je navíc i minimálně osídlené v porovnání s ostatní, běžnou, krajinou Čech.

Ochrana přírody se tak v Brdech soustředí zejména na fenomény bezlesí, lesa a vody. Hlavním nástrojem péče jsou opatření hrazená z dotačních prostředků Ministerství životního prostředí, konkrétně Programu péče o krajinu, a to zejména řízená pastva, seč (převážně ruční), výřezy dřevin, zlepšování druhové skladby lesa, hloubení tůní a další. Zásadní je také spolupráce s vlastníky pozemků a obcemi, významnou roli v péči o bývalé vojenské plochy stále hraje Armáda ČR.

Zonace CHKO Brdy

Zonace CHKO

 

Většinu území CHKO Brdy pokrývá běžný hospodářský les. Jsou tu však i místa, která jsou přírodovědně velmi cenná. Území je proto rozděleno do čtyř zón, podle stupně ochrany, od I. zóny chránící nejcennější území až po IV. zónu zahrnující běžnou hospodářskou krajinu.

Více informací
Maloplošná zvláště chráněná území CHKO Brdy

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území CHKO Brdy v současnosti spravujeme 11 maloplošných chráněných území a vyhlášení dalších připravujeme.

Více informací
Památné stromy CHKO Brdy

Památné stromy

Před vznikem chráněné krajinné oblasti byly v Brdech dva památné stromy a od té doby přibylo dalších osm. Za památné mohou být vyhlášeny stromy, jejich skupiny a stromořadí svými rozměry a stářím výjimečné.

Více informací
Péče o přírodu a krajinu CHKO Brdy

Péče o přírodu

Mohlo by se zdát, že jsou Brdy divočinou, přesto jejich dnešní podobu spoluutvářel člověk svým hospodařením. Od vyhlášení CHKO v roce 2016 aktivně pečujeme o celou řadu biotopů.

Více informací
Územní systém ekologické stability CHKO Brdy

Územní systém ekologické stability

Chránit přírodu jen uvnitř chráněných území nestačí. Ta jsou totiž jen ostrůvky v moři lidmi intenzivně využívané krajiny. Život na takových ostrovech je velmi křehký, i jedna nepříznivá událost ho může zničit. Abychom těmto ostrovům a tím celé krajině poskytli stabilitu, je třeba je navzájem propojit a jejich obyvatelům umožnit mezi nimi putovat.

Více informací

Krajinný ráz a stavby

Pro harmonickou krajinu centrálních Brd je charakteristická naprostá převaha přírodních či přírodě blízkých prvků bez rušivých vjemů (činností, objektů).

Více informací

Cestovní ruch

CHKO Brdy je ostrovem horské zalesněné přírody, téměř bez osídlení a veřejných komunikací. Pro možnost zažít přírodu mimo civilizaci je vyhledávána, jak pěšími, tak cykloturisty.

Více informací