null Výsadby listnáčů a jedle bělokoré v Brdech

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Výsadby listnáčů a jedle bělokoré v Brdech

23. 11. 2017

Pomáhají zlepšovat druhovou skladbu zdejších lesů nad rámec uložený lesním zákonem.

Lesní hospodáři, a to konkrétně Arcibiskupství pražské a Vojenské lesy a statky ČR, s.p., uvedená opatření realizovali na základě podpory z Programu péče o krajinu. Celkem bylo takto vysazeno přes 58 000 ks převážně krytokořenných sazenic na ploše téměř 8 ha a dále bylo postaveno 7,5 km oplocenek jako ochrana sazenic proti poškození spárkatou zvěří. Celkové náklady dosáhly výše téměř 2 300 000 Kč. Mezi vysazovanými dřevinami byly buk lesní, jedle bělokorá, jilm horský a javor klen. Výsadby byly situovány mimo jiné do maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Brdy, například přírodní památky Třemešný vrch a přírodní rezervace Na Skalách a dále do I. a II. zóny ochrany či jejich blízkosti, třeba na svazích vrchů Třemšín, Nahořov, Praha, Klobouček nebo Beran.

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast má nejvyšší lesnatost ze všech, dosahující asi 85 % celkové rozlohy, zároveň se však jedná o oblast s velmi vysokým podílem nepůvodních kulturních smrčin. Postupná přeměna druhové skladby v lesích s dominantním zastoupením smrku ztepilého alespoň na části celkové výměry v CHKO Brdy a s ní provázaná změna způsobů hospodaření k přírodě bližším je rovněž jedním z nosných témat stávajícího plánu péče s platností do roku 2025. K této problematice uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským v závěru roku 2016 seminář s názvem „Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí“. Výstupem ze semináře je sborník příspěvků, který je volně ke stažení zde. Provedená opatření jsou prvním konkrétním opatřením naplňujícím závěry semináře.

 

Příklad podsadby jedle bělokoré realizované v porostu s převahou modřínu
Nejvysazovanější dřevinou byl buk lesní, na obrázku krytokořenné sazenice připravené k sadbě