null Na Felbabce se vytváří ráj pro kuňku žlutobřichou

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Na Felbabce se vytváří ráj pro kuňku žlutobřichou

5. 10. 2017

Vzácné žabce totiž vyhovuje otevřená krajina se strženými drny trávy, výmoly, tůňkami a sítí cest.

Právě takovou pomáhá vytvořit za pomoci vojenské techniky na zarůstající evropsky významné lokalitě Felbabka Armáda ČR. Akci iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram. Jejich pracovníci celou akci řídili, vymezili trasy a zvolili optimální termín provedení.

Bez lidské činnosti by krajina Brd zarostla lesem a vymizela by řada vzácných druhů rostlin a živočichů. Kuňka žlutobřichá je jedním z nich. Způsobů, jak zdejší krajinu udržet pestrou, je celá řada. Na některých místech se obnovila pastva a kosení, na jiných – třeba právě na Felbabce - se využívá vojenská technika. Pro obnovu vzácných stanovišť ochrana přírody v některých případech využívá i řízené požáry.

Pro kuňky totiž v podstatě není lepší prostředí než soustava zaplavených vyježděných kolejí, kaluží a tůní v částečně prostupném terénu. To prospívá nejen kuňkám – díky narušení terénu se zde dokáží uplatnit i méně konkurenčně zdatné druhy rostlin, suchozemská i vodní stanoviště jsou obývána širokou škálou bezobratlých, drobné vodní plochy využívá k rozmnožování i celá řada dalších druhů obojživelníků, dobře osluněné odlesněné plochy a okraje cest jsou rájem pro plazy.

 

Na přiložených fotografiích můžete srovnat i stejná místa před a po zásahu.

Felbabka před zásahem 1
Felbabka po zásahu 1