null Základní informace o zrušeném území Vojenského újezdu Brdy od 1.1. 2016

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Základní informace o zrušeném území Vojenského újezdu Brdy od 1.1. 2016

5. 1. 2016

Dne 1. ledna 2016 bude zrušen vojenský újezd Brdy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem obrany a státním podnikem Vojenské lesy a statky souhrn nejdůležitějších informací k budoucímu režimu v této lokalitě.

Území bude rozděleno na okres Příbram, Beroun, Rokycany, Plzeň – jih.

Území bude rozděleno na kraj Středočeský a kraj Plzeňský.

Území zůstává v majetku České republiky – Ministerstva obrany, s právem hospodaření zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem.

Na území bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek směrem k Jincům). Toto území vč. dalších uzavřených vojenských areálů bude označeno informační cedulí s upozorněním na trvalý zákaz vstupu.

Území, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očista nebo bude uzavřeno z jiného důvodu, bude označeno cedulí se zákazem vstupu.

Výkon státní správy na tomto území a jiné správní činnosti podle katastrálního rozdělení budou vykonávat zejména pověřené obce s rozšířenou působností - Příbram, Hořovice, Rokycany a Blovice. Dále Městys Jince, Město Rožmitál pod Třemšínem a Spálené Poříčí jako stavební úřady. Dotčeným lesním úřadem bude Vojenský lesní úřad v Praze, orgánem ochrany přírody a krajiny na území CHKO Brdy bude AOPK ČR Správa CHKO Brdy. Kompetentním stavebním úřadem v uzavřených vojenských areálech bude Vojenský stavební úřad se sídlem v Praze pro kraj Středočeský a Vojenský stavební úřad v Českých Budějovicích pro kraj Plzeňský.

Území se stane součástí chráněné krajinné oblasti Brdy.

Území je současně územím ODOS (objekt důležitý pro obranu státu) a CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod).

Vjezd motorových vozidel do celého území CHKO Brdy bude zakázán a vjezdy budou označeny dopravní značkou zákaz vjezdu.

Výjimku ze zákazu vjezdu do lesa můžou udělit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Jincích.

Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích zůstává nezměněn, tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochranného pásma vodních zdrojů.

Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné stezky) bude zahájeno v roce 2016, s ohledem na průběh pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31.12.2017.

 Hranice CHKO Brdy budou označeny státním znakem ČR a označením CHKO Brdy a na hlavních vstupech informačními tabulemi. Dokončení informačních tabulí se předpokládá v souladu s konečným označením turistické infrastruktury.

Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody (AOPK ČR Správa CHKO Brdy):

a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemisťovat sediment,

b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytěžené sedimenty,

c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,

d) odstraovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,

e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vodních nádržích,

f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,

g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,

i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků, nebo

j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).

Detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO Brdy bude v Jincích, Příbrami a Spáleném Poříčí.