null V CHKO Brdy jsme si k Vánocům nadělili dárek – další vyhlášené maloplošné chráněné území, přírodní rezervaci Klobouček.

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

V CHKO Brdy jsme si k Vánocům nadělili dárek – další vyhlášené maloplošné chráněné území, přírodní rezervaci Klobouček.

19. 12. 2022

PR Klobouček je takový bráška nedávno vyhlášené PR Koníček – obě rezervace mají mnoho společného. Jsou podobně velké a chrání skalní útvar obklopený suťovým lesem a bučinou.

Klobouček jako nenápadný vrchol na úbočí Toku, ležící mezi Obecnicí a dopadovou plochou, ukrývá výjimečnou lesní podívanou. Staré porosty, z rozhodnutí vlastníka lesa již téměř sto let ponechané bez zásahu, představují v Brdech neobvykle bohatou skladbu dřevin. V suťovém lese rostou krom obvyklejších buků mohutné staré lípy, kleny, jasany a jilmy a leží i stojí zde množství mrtvého dřeva, které hostí řadu vzácných druhů hub. 
V letech 2014-2017 nechala Agentura zpracovat studii "Inventarizace a deskripce struktur starých lesů ve vybraných segmentech navrhované CHKO Brdy", která měla za účel zmapování významných biotopových stromů (tzv. habitatových objektů*) v tehdy nově vznikající CHKO Brdy. Právě na Kloboučku a v jeho okolí byla zaznamenána zvýšená koncentrace těchto významných habitatových objektů oproti ostatnímu území CHKO Brdy. Na ploše 26 ha jich bylo nalezeno více než 200. Vyhlášením PR Klobouček byla vyhledaným objektům zajištěna i dostatečná zákonná ochrana.
Součástí PR je i malá loučka s chudým smilkovým trávníkem, dříve využívaným na seno. Loučka je stanovištěm několika vzácných druhů hub, typických právě pro chudé podhorské trávníky. Dalším cílem je tedy i zajistit vhodnou péči i tomuto společenstvu. 
Jak suťovým lesem, tak i dramatickými skalními útvary a malebnou loučkou vás provede lesnická naučná stezka, vyrobená ve spolupráci Vojenských lesů a statků, s.p. a AOPK ČR.

* habitatový objekt: stojící mrtvý nebo živý strom o průměru větším než 70 cm, 
ležící mrtvý strom o délce vice než 2 m a průměru větším než 50 cm nebo pařez o průměru větším než 1 m
 

Vyhlídka na Brdy.
Spadané stromy v lese.
Vzrostlý strom.
Vzrostlý strom.
Vyrostlé houby.
Účastnice vycházky.
Krajina Brd.
Kopec Klobouček od sněhem.