null Co dál se severskou tundrou dopadových ploch Tok a Jordán

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Co dál se severskou tundrou dopadových ploch Tok a Jordán?

6. 4. 2016

Po prázdninách, když jdou děti do školy, rozkvete v CHKO Brdy na dopadových plochách fialově vřes. Rozsáhlé plochy původně 2 x 450 ha lesa, vykáceného ve prospěch dělostřeleckého využití ve 30. letech 20. století, to jsou dopadové plochy Jordán a Tok, dnes dvě plochy severské tundry uprostřed Čech nemající svou rozlohou v České republice obdoby.

Dlouhá desetiletí byly pod střelbou dělostřelců. Neustálé nepravidelné narušování povrchu půdy a porostů při dopadech střel a lokálních požárech tak vytvořilo podmínky ke vzniku a obnově unikátního prostředí bezlesí. Po dopadech granátů zde vznikalo množství dočasných tůní, které jinak v přírodě poměrně rychle zanikají. Požáry na vřesovištích pak brání trvalému zarůstání dřevinami. Po požáru se rychleji obnoví společenstva vřesu a bylin, než dřeviny jako například bříza.

Od 90. let minulého století armáda v Brdech postupně omezovala střelby na dopadové plochy Tok a Jordán, až tyto dvě dopadové plochy téměř přestala užívat. Na dopadové ploše Jordán začala ihned invaze bříz a keříky vřesu se pod jejich stínem začaly vytahovat do výšky. Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci s Armádou ČR před zánikem Vojenského újezdu Brdy vyřezaly nálety bříz v severovýchodní části plochy Jordán. Pařízky však nebyly bodově ošetřeny Roundupem a tak už dnes začínají opět křovinatě obrůstat.

Podle plánu péče o CHKO Brdy, který je východiskem pro opatření prováděná ve prospěch předmětu ochrany CHKO, je nutné pro péči o rostlinná společenstva vřesoviště pravidelně zbavovat náletu stromů a podle možnosti řízeně po částech vypalovat, případně mechanicky narušovat strhnutím drnu či pást. S ohledem na zátěž ploch municí z dob užívání Armádou ČR se zdá, že vypalování bude jedinou možností, jak cenná vřesoviště udržet.

V roce 2015 si Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zadala zpracování studie “Využití řízených požárů v ochranářském managementu se zvláštním zřetelem na jeho využití při managementu bezlesí navrhované CHKO Brdy”. Studie mapuje požáry jako doprovodný jev vojenského využití za posledních 10 let. Ve sledovaném období proběhlo na dopadových plochách Tok, Jordán a Brda (kde probíhá vojenské využití i nyní) přes 150 požárů plošně různého rozsahu. Studie doporučuje využít řízených požárů k zachování rozsáhlých vřesovišť a to nejlépe postupně v menších plochách. Jedním z prvních míst, kde Správa CHKO Brdy uvažuje použití řízeného vypalování jako prostředku k zajištění podmínek existence chráněných vřesovišť, je právě severovýchodní část dopadové plochy Jordán.